НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 20:01


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Боян Магдалинчев, ВСС: Голяма част от въпросите, които ще се задават на кандидатите за поста главен прокурор, ще бъдат свързани с борбата срещу корупцията и битовата престъпност

Боян Магдалинчев, ВСС: Голяма част от въпросите, които ще се задават на кандидатите за поста главен прокурор, ще бъдат свързани с борбата срещу корупцията и битовата престъпност

15 Юли 2019 | 19:27 | Агенция "Фокус"
София. Голяма част от въпросите, които ще се задават на кандидатите за поста главен прокурор, ще бъдат свързани с корупцията и организираната престъпност. Това каза за обзорното предаване „Това е България“ на Радио „Фокус“ представляващият ВСС Боян Магдалинчев. По думите му в последните две години по отношение на организираната престъпност има отчетливо проявление на прокуратурата. Остава да се види резултатът в съдебна зала и като съдебен акт, допълни той. „Корупцията, политическа, всякаква, трябва да бъде обект на вниманието пред прокуратурата във всички случаи. Според мен обект на внимание трябва да бъде не само организираната или голямата престъпност, но и битовата престъпност. Защото това е нещото, това е бичът за обикновения човек. Организираната престъпност обикновено е плод на няколко групировки, които много лесно могат да бъдат забелязани и да се предприемат действия. Тя не е толкова масова, тя може да причинява вреди на държавата, но още по-опасна е битовата престъпност, която е с голяма разклонена мрежа във всички населени места, причинява вреда на най-обикновения човек и той не може да се усети, че е защитен от закона и държавата“, обясни представляващия ВСС. Боян Магдалинчев изведе като водещо изискване към кандидатите високия професионализъм, защото, по думите му, прокуратурата е голяма структура и трябва да се познават проблемите отвътре, човешкия ресурс и капацитет, за да може усилията да се насочат в правилната посока и да се знаят възловите въпроси, които са изключително важни за обществото. Ако не се избере на 24 октомври главен прокурор, процедурата се прекратява и стартира нова процедура, обобщи съдия Магдалинчев.
Цоня СЪБЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Боян Магдалинчев, ВСС: Не е окончателно решението на министъра на правосъдието да не издига кандидатура за главен прокурор

Боян Магдалинчев, ВСС: Не е окончателно решението на министъра на правосъдието да не издига кандидатура за главен прокурор

15 Юли 2019 | 19:11 | Агенция "Фокус"
София. Не е окончателно решението на министъра на правосъдието да не издига кандидатура за главен прокурор. Това каза за обзорното предаване „Това е България“ на Радио „Фокус“ представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев във връзка с откриването на процедура за избор на главен прокурор. Според него изявлението на министъра е направено доста време преди откриването на процедурата. Той отбеляза, че изказването на ресорния министър е било направено само дни след встъпването му в длъжност, като допълни, че не се знае, дали е той действал емоционално или твърде много е обмислял решението си на толкова ранен етап. Ако министърът на правосъдието издигне кандидатура, заедно с тези на Прокурорската колегия, те биха станали 4. „В Закона за съдебната власт са предвидени възможности за издигане на кандидатури от най-малко трима членове на Прокурорската колегия на ВСС и министърът на правосъдието. 3 номинации могат да направят членовете на прокурорската колегия и една - министърът, ако реши да направи – 4 кандидатури биха могли като хипотетичен вариант да се случат. Друг е въпросът, дали ще се възползват всичките членове на прокурорската колегия от възможността, която им предоставя Законът за съдебната власт“, обясни представляващият ВСС. Боян Магдалинчев допълни, че след като бъдат издигнати кандидатите, проверката на цялата документация минава през Комисиите по атестация и професионална етика към Прокурорската колегия, като по този начин се проверява редовността на документите, заложени в Закона за съдебната власт, като и професионалните и етичните качества. Това са законовите гаранции, за да се провери дали кандидатите отговарят на изискванията за длъжността“, обобщи Боян Магдалинчев.
Цоня СЪБЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще открие процедурата за избор на главен прокурор на България

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще открие процедурата за избор на главен прокурор на България

15 Юли 2019 | 07:29 | Агенция "Фокус"
София. От 13.30 часа Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание, на което ще бъде открита процедурата за избор на главен прокурор на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет. В съответствие с чл. 173, ал. 1 от ЗСВ, процедурата се открива не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичането на мандата на главния прокурор. Мандатът на главния прокурор Сотир Цацаров изтича на 10 януари 2019 г.
Пленумът на ВСС с решение по протокол № 13/13.06.2019 г. прие времеви график (хронограма) за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор. Съобразно заложените индикативни срокове, Прокурорската колегия на ВСС с решение по протокол № 20/03.07.2019 г. утвърди образец на кадрова справка по чл. 173, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която наред с личните данни съдържа информация за висшето учебно заведение, в което кандидатът е завършил специалност „право“; номер на диплома за завършено висше юридическо образование; номер и дата на удостоверението за придобита юридическа правоспособност; общия юридически стаж по чл. 164 ЗСВ; юридическия стаж по чл. 164 ЗСВ (за всяка заемана длъжност – период и орган на съдебната власт); юридическия стаж извън органите на съдебната власт (за всяка заемана длъжност/професия – период и месторабота); трудовия стаж извън този по чл. 164 (за всяка заемана длъжност/професия – период и месторабота); информация във връзка с повишаване на място в ранг, предходна атестация (дата, резултат, период на атестиране); допълнителни квалификации и специализации, степен на владеене на чужди езици.
До 29 юли Пленумът на ВСС ще проведе четири заседания за внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор. Предложения могат да правят не по-малко от трима от членове на Прокурорската колегия, както и министърът на правосъдието, като за първи път колегията ще упражни правомощието и отговорността за издигане на кандидатури за главен прокурор. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и кадрова справка, по образец. Представените документи се публикуват на интернет страницата на ВСС до три работни дни от постъпването им, не по-късно от два месеца преди публичното изслушване.
До 12 август номинираните кандидати следва да представят писмена концепция с минимално съдържание – лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на Прокуратурата на Република България, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната дейност. В същия срок кандидатите представят изискуемите документи, съобразно Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор – подробна автобиография, свидетелство за съдимост, удостоверение за липса на образувани досъдебни производства и висящи наказателни дела, документи удостоверяващи изискуемия най-малко 12 години юридически стаж, копие от диплома за завършено образование и от удостоверение за юридическа правоспособност, декларация за имущество и интереси по чл. 37 от ЗПКОНПИ, по образеца по чл. 35, ал. 4 от ЗПКОНПИ.
На 12 септември Пленумът на ВСС ще проведе заседание за обявяване на датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите за главен прокурор.
Крайният срок за изготвяне на докладите на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия и на Комисията по професионална етика (КПЕ) към Прокурорската колегия, за професионалните и нравствени качества на кандидатите и за публикуването им на интернет страницата на ВСС е 17 септември. Докладите съдържат заключения относно съответствието на кандидатите със законовите изисквания за заемане на длъжността; наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата квалификация, опит и професионални качества; специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност. Докладите се публикуват на интернет страницата на ВСС най-малко 14 дни преди изслушването и гласуването на кандидатите.
На 9 октомври Прокурорската колегия на ВСС ще проведе заседание за обсъждане на докладите на КАК и КПЕ и за гласуване на кандидатурите, с оглед допустимостта им.
На 16 октомври 2019 г. е крайният срок за представяне на становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионални организации, висши училища и научни организации. Поставените и получени въпроси и становища до ВСС и постъпилите отговори се публикуват на интернет страницата на ВСС в срок до три работни дни след постъпването им.
На 24 октомври 2019 г. Пленумът на ВСС ще изслуша кандидатите за главен прокурор, като съгласно чл. 173, ал. 11 от ЗСВ, решението за избор на кандидат се приема с мнозинство не по-малко от седемнадесет гласа от членовете с явно гласуване.
С решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/11.07.2019 г. бяха изменени и допълнени Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, приети с решение на ВСС - Протокол № 48/08.11.2012 г.; изм. и доп. с решения на ВСС - Протокол № 32/10.07.2014 г. и Протокол № 10/16.03.2017 г., като в т. 8, раздел I текстът „декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, както и за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 2 ЗПУКИ по образец, утвърден от ВСС“ се заменя с „декларация за имущество и интереси по чл. 37 ЗПКОНПИ, по образеца по чл. 35, ал. 4 от този закон“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще открие процедурата за избор на главен прокурор на Република България на 15 юли

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще открие процедурата за избор на главен прокурор на Република България на 15 юли

12 Юли 2019 | 17:32 | Агенция "Фокус"
София. На 15 юли 2019 г. от 13.30 часа Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание, на което ще бъде открита процедурата за избор на главен прокурор на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет. В съответствие с чл. 173, ал. 1 от ЗСВ, процедурата се открива не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичането на мандата на главния прокурор. Мандатът на главния прокурор Сотир Цацаров изтича на 10 януари 2019 г.
Пленумът на ВСС с решение по протокол № 13/13.06.2019 г. прие времеви график (хронограма) за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор. Съобразно заложените индикативни срокове, Прокурорската колегия на ВСС с решение по протокол № 20/03.07.2019 г. утвърди образец на кадрова справка по чл. 173, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която наред с личните данни съдържа информация за висшето учебно заведение, в което кандидатът е завършил специалност „право“; номер на диплома за завършено висше юридическо образование; номер и дата на удостоверението за придобита юридическа правоспособност; общия юридически стаж по чл. 164 ЗСВ; юридическия стаж по чл. 164 ЗСВ (за всяка заемана длъжност – период и орган на съдебната власт); юридическия стаж извън органите на съдебната власт (за всяка заемана длъжност/професия – период и месторабота); трудовия стаж извън този по чл. 164 (за всяка заемана длъжност/професия – период и месторабота); информация във връзка с повишаване на място в ранг, предходна атестация (дата, резултат, период на атестиране); допълнителни квалификации и специализации, степен на владеене на чужди езици.
До 29 юли Пленумът на ВСС ще проведе четири заседания за внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор. Предложения могат да правят не по-малко от трима от членове на Прокурорската колегия, както и министърът на правосъдието, като за първи път колегията ще упражни правомощието и отговорността за издигане на кандидатури за главен прокурор. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и кадрова справка, по образец. Представените документи се публикуват на интернет страницата на ВСС до три работни дни от постъпването им, не по-късно от два месеца преди публичното изслушване.
До 12 август номинираните кандидати следва да представят писмена концепция с минимално съдържание – лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на Прокуратурата на Република България, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната дейност. В същия срок кандидатите представят изискуемите документи, съобразно Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор – подробна автобиография, свидетелство за съдимост, удостоверение за липса на образувани досъдебни производства и висящи наказателни дела, документи удостоверяващи изискуемия най-малко 12 години юридически стаж, копие от диплома за завършено образование и от удостоверение за юридическа правоспособност, декларация за имущество и интереси по чл. 37 от ЗПКОНПИ, по образеца по чл. 35, ал. 4 от ЗПКОНПИ.
На 12 септември Пленумът на ВСС ще проведе заседание за обявяване на датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите за главен прокурор.
Крайният срок за изготвяне на докладите на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия и на Комисията по професионална етика (КПЕ) към Прокурорската колегия, за професионалните и нравствени качества на кандидатите и за публикуването им на интернет страницата на ВСС е 17 септември. Докладите съдържат заключения относно съответствието на кандидатите със законовите изисквания за заемане на длъжността; наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата квалификация, опит и професионални качества; специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност. Докладите се публикуват на интернет страницата на ВСС най-малко 14 дни преди изслушването и гласуването на кандидатите.
На 9 октомври Прокурорската колегия на ВСС ще проведе заседание за обсъждане на докладите на КАК и КПЕ и за гласуване на кандидатурите, с оглед допустимостта им.
На 16 октомври 2019 г. е крайният срок за представяне на становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионални организации, висши училища и научни организации. Поставените и получени въпроси и становища до ВСС и постъпилите отговори се публикуват на интернет страницата на ВСС в срок до три работни дни след постъпването им.
На 24 октомври 2019 г. Пленумът на ВСС ще изслуша кандидатите за главен прокурор, като съгласно чл. 173, ал. 11 от ЗСВ, решението за избор на кандидат се приема с мнозинство не по-малко от седемнадесет гласа от членовете с явно гласуване.
С решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/11.07.2019 г. бяха изменени и допълнени Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, приети с решение на ВСС - Протокол № 48/08.11.2012 г.; изм. и доп. с решения на ВСС - Протокол № 32/10.07.2014 г. и Протокол № 10/16.03.2017 г., като в т. 8, раздел I текстът „декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, както и за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 2 ЗПУКИ по образец, утвърден от ВСС“ се заменя с „декларация за имущество и интереси по чл. 37 ЗПКОНПИ, по образеца по чл. 35, ал. 4 от този закон“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Румен Ненков, бивш конституционен съдия: Възможно е да не се стигне до избор на нов главен прокурор, ако не се съберат 17 гласа

Румен Ненков, бивш конституционен съдия: Възможно е да не се стигне до избор на нов главен прокурор, ако не се съберат 17 гласа

15 Юни 2019 | 12:09 | Агенция "Фокус"
София. Възможно е да не се стигне до избор на нов главен прокурор, ако не се съберат 17 гласа. Това каза за седмичното обзорно предаване „Метроном“ на Радио „Фокус“ бившия конституционен съдия Румен Ненков.
Трудно е да се изясни тематиката на президентските срещи по повод предстоящия избор на главен прокурор, каза още той и обясни, че до този момент законността в избора винаги е била спазвана, както от процедурна, така и от правна гледна точка. Според Румен Ненков новите изисквания от 2016 г. към личността са прекалено общи и се отнасят до високи морални и нравствени качества, професионализъм, организационни качества и способност за работа в екип. Между управляващите винаги е имало консултации за обсъждане на възможните кандидати, за разлика от преди сега те са публични, обясни той. „Номинации за главен прокурор се правят или от трима членове от съответната колегия във ВСС, т.е. колегията на прокурорите и следователите или министъра на правосъдието. Това са възможните предложители. В рамките на четири заседания след откриване на самата процедура следват концепции и публични изслушвания, възражения от научната общност и от НПО-та, за да се стигне до избор, който изисква 17 гласа, дадени публично“, коментира той. Румен Ненков каза още, че ако не се съберат 17-те гласа и няма избран нов главен прокурор, а мандата на настоящия е към края си, той не се подновява, а се прекратява. В този случай на поста застава някой от заместниците му, допълни той.
Росица АНГЕЛОВАОтвори в нов прозорец
прочети затвори

Калин Калпакчиев, Съюз на съдиите: Има лицемерие в процедурата по избор на главен прокурор

Калин Калпакчиев, Съюз на съдиите: Има лицемерие в процедурата по избор на главен прокурор

13 Юни 2019 | 20:50 | Агенция "Фокус"
София. Има лицемерие в процедурата по избор на главен прокурор. Това каза за обзорното предаване „Това е България“ на Радио „Фокус“ председателят на Съюза на съдиите Калин Калпакчиев. По думите му лицемерието се изразява в това, че от една страна изпълнителната власт, която държи властовите лостове, оставя на съдебната така да си избере главен прокурор, а от друга – членовете на ВСС, които го избират, в мнозинството си са номинирани от политическите партии. По този начин партиите непряко влияят върху процеса на избор на гл. прокурор. „То поражда и проблемите след това при функционирането в рамките на мандата на главния прокурор – съмненията, които са непрекъснати за едни или други зависимости, за решения да се повдигнат обвинения в определена политическа конюнктура и т.н. Властта на главния прокурор, така както е по Конституция, а дори във фактическото й прилагане, е абсолютна. Абсолютната власт развращава абсолютно. Трябва да бъде направено така, че фигурата на главния прокурор да стане непривлекателна за нездравия тип. Това ще стане само тогава, когато огромната власт бъде разпределена на повече центрове – да не бъде съсредоточена на едно място“, обясни съдията. Калин Калпакчиев предложи прокурорската колегия да направи дълбочинен анализ за състоянието на прокуратурата, дори само чрез докладите на главния прокурор, като чрез тях се види, къде са проблемите на институцията, както и успехите. Чрез този доклад може да се изготви профил за длъжността на бъдещия главния прокурор, а ако това не се направи – ще има общи, пожелателни, добрезвучащи критерии в закона, които няма как да бъдат запълнени с конкретно съдържание, обобщи председателят на Съюза на съдиите.
Цоня СЪБЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Изборът за нов главен прокурор ще е на 24 октомври

Изборът за нов главен прокурор ще е на 24 октомври

13 Юни 2019 | 13:48 | Агенция "Фокус"
София. По предложение на главния прокурор Сотир Цацаров Висшият съдебен съвет изтегли с две седмици по-рано избора за следващ Обвинител номер едно. Той ще се проведе на 24-ти октомври, въпреки че според хронограмата, приета от Прокурорската колегия на Съвета, гласуването трябваше да е на 14 ноември. Непроменен остава крайният срок за номинации - 29 юли, предаде БНР.
В рамките на две седмици ще има четири заседания на ВСС - с възможност за издигане на кандидати.
На номинации право имат поне трима членове на прокурорската колегия и правосъдният министър. Данаил Кирилов вече обяви, че няма да го прави, за да не политизира избора. Така в предпоследния ден на юли ще е ясно кой или кои ще са кандидатите да оглавят държавното обвинение след 10 януари, когато изтича мандатът на Сотир Цацаров.
Ще спечели този, който получи подкрепата на поне 17 от членовете на ВСС. Но ще стане следващ главен прокурор, ако под предложението за избора му подпис сложи президентът Румен Радев, който недвусмислено показа, че не гледа на ролята си в процедурата като на протоколна.
Изтеглянето на датата, според министъра на правосъдието Данаил Кирилов, ще даде както повече време за приемственост между Сотир Цацаров и неговия наследник, но и време за реакция във връзка с финалния указ на президента.
Слуховете, че един от кандидатите за следващ главен прокурор ще е Емил Радев от ГЕРБ, Кирилов коментира така: "Аз не знам от него такова намерение. Мисля, че по скоро коментарът може би е в контекста на предварителна проба или на анализ. В тази връзка не знам кой точно е заявил готовност за номиниране на колегата".
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Висшият съдебен съвет ще обсъди графика за избор на главен прокурор

Висшият съдебен съвет ще обсъди графика за избор на главен прокурор

13 Юни 2019 | 07:14 | Агенция "Фокус"
София. Висшият съдебен съвет ще обсъди графика за провеждане на процедура по избор на главен прокурор. Това става ясно от проектопограмата на днешното заседание на Пленума на ВСС. Мандатът на главния прокурор Сотир Цацаров изтича на 10 януари 2020 г. Той вече представи пред ВСС график на процедурата, според който новият главен прокурор трябва да бъде избран до 14 ноември 2019 г.
Според предложения от Цацаров график, процедурата за избор на негов наследник ще започне на 15 юли, а на 29 юли ще станат ясни имената на издигнатите кандидати. Право да номинират имат най-малко трима членове на Прокурорската колегия и правосъдният министър. В избора обаче участва целият състав на Висшия съдебен съвет. След като станат ясни номинациите, започва да тече 14-дневен срок, в който кандидатите да представят концепциите си, който изтича на 12 август.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев призова за ясни критерии и прозрачна процедура при избора на нов главен прокурор (ОБЗОР)

Президентът Румен Радев призова за ясни критерии и прозрачна процедура при избора на нов главен прокурор (ОБЗОР)

13 Юни 2019 | 00:02 | Агенция "Фокус"
Президентът Румен Радев откри кръгла маса на тема „Предстоящ избор на главен прокурор – критерии и обществени очаквания“. Участие в нея взеха представители на неправителствения сектор – организации, имащи отношение към съдебната система, и съсловни професионални организации на юристи.
По време на дискусията държавният глава призова за ясни критерии, прозрачна процедура и добра аргументираност на номинациите за следващ главен прокурор. „Главният прокурор е натоварен с високи обществени очаквания, предстоят му тежки задачи, затова е важно още на старта на своята дейност той да се ползва с високо обществено доверие“, заяви Румен Радев. Президентът посочи, че високите очаквания към процедурата са необходими и оправдани предвид отредените по Конституция функции на главния прокурор - за осъществяване на надзор за законност и методическо ръководство на всички прокурори. „Това е важен фактор за ефективна борба с престъпността, с корупцията, за утвърждаването на законността“, допълни държавният глава.
Той постави въпроса за конкретните измерители на предвидените в закона критерии при избора - високия етичен стандарт, висока професионална компетентност, изявена независимост и воля за налагане на законността. „Важно е как ще бъде оценена изявената независимост на следващия главен прокурор, защото от неговата смелост и гражданска отговорност зависи успехът на неговата бъдеща дейност“, заяви Румен Радев. Той посочи, че е далеч от мисълта, че надхвърля своите правомощия с разговорите за избора на нов главен прокурор. „Аз се водя единствено от принципа за разделение на властите, но и не пренебрегвам своето задължение на края на процеса да подпиша указ. За мен най-важното е обществото да има фокус върху тези процеси и да има повишено обществено внимание“, каза още президентът.
Румен Радев вече проведе срещи по темата с главния прокурор Сотир Цацаров, председателите на ВКС и на ВАС - Лозан Панов и Георги Чолаков, с министъра на правосъдието Данаил Кирилов, с главния инспектор в Инспектората към ВСС Теодора Точкова и с представляващия ВСС Боян Магдалинчев. По думите на държавния глава тези проведени консултации са ясен сигнал за голямата значимост на избора на следващ главен прокурор и необходимостта това събитие да стои във фокуса на общественото внимание.
Процедурата за избор на нов главен прокурор ще започне на 15 юли. На 14 ноември ще е изслушването на кандидатите и първото гласуване за кандидатите на пленум на Висшия съдебен съвет. Последната дума по одобряването на избрания кандидат има президентът.
Цветилена СИМЕОНОВА


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев призова за ясни критерии и прозрачна процедура при избора на нов главен прокурор (ОБЗОР)

Президентът Румен Радев призова за ясни критерии и прозрачна процедура при избора на нов главен прокурор (ОБЗОР)

12 Юни 2019 | 13:47 | Агенция "Фокус"
София. Президентът Румен Радев откри кръгла маса на тема „Предстоящ избор на главен прокурор – критерии и обществени очаквания“. Участие в нея взеха представители на неправителствения сектор – организации, имащи отношение към съдебната система, и съсловни професионални организации на юристи.
По време на дискусията държавният глава призова за ясни критерии, прозрачна процедура и добра аргументираност на номинациите за следващ главен прокурор. „Главният прокурор е натоварен с високи обществени очаквания, предстоят му тежки задачи, затова е важно още на старта на своята дейност той да се ползва с високо обществено доверие“, заяви Румен Радев. Президентът посочи, че високите очаквания към процедурата са необходими и оправдани предвид отредените по Конституция функции на главния прокурор - за осъществяване на надзор за законност и методическо ръководство на всички прокурори. „Това е важен фактор за ефективна борба с престъпността, с корупцията, за утвърждаването на законността“, допълни държавният глава.
Той постави въпроса за конкретните измерители на предвидените в закона критерии при избора - високия етичен стандарт, висока професионална компетентност, изявена независимост и воля за налагане на законността. „Важно е как ще бъде оценена изявената независимост на следващия главен прокурор, защото от неговата смелост и гражданска отговорност зависи успехът на неговата бъдеща дейност“, заяви Румен Радев. Той посочи, че е далеч от мисълта, че надхвърля своите правомощия с разговорите за избора на нов главен прокурор. „Аз се водя единствено от принципа за разделение на властите, но и не пренебрегвам своето задължение на края на процеса да подпиша указ. За мен най-важното е обществото да има фокус върху тези процеси и да има повишено обществено внимание“, каза още президентът.
Румен Радев вече проведе срещи по темата с главния прокурор Сотир Цацаров, председателите на ВКС и на ВАС - Лозан Панов и Георги Чолаков, с министъра на правосъдието Данаил Кирилов, с главния инспектор в Инспектората към ВСС Теодора Точкова и с представляващия ВСС Боян Магдалинчев. По думите на държавния глава тези проведени консултации са ясен сигнал за голямата значимост на избора на следващ главен прокурор и необходимостта това събитие да стои във фокуса на общественото внимание.
Процедурата за избор на нов главен прокурор ще започне на 15 юли. На 14 ноември ще е изслушването на кандидатите и първото гласуване за кандидатите на пленум на Висшия съдебен съвет. Последната дума по одобряването на избрания кандидат има президентът.
Цветилена СИМЕОНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Далеч съм от мисълта, че надхвърлям правомощията си с разговорите за избор на нов главен прокурор

Президентът Румен Радев: Далеч съм от мисълта, че надхвърлям правомощията си с разговорите за избор на нов главен прокурор

12 Юни 2019 | 10:24 | Агенция "Фокус"
София. Далеч съм от мисълта, че надхвърлям своите правомощия с разговорите за избор на нов главен прокурор. Това каза президентът Румен Радев по време на кръгла маса на тема „Предстоящ избор на главен прокурор – критерии и обществени очаквания“, предаде репортер на Агенция „Фокус“ . Държавният глава подчерта, че според него при избора на нов главен прокурор много важен е критерият за независимост и воля за налагане на законността. „Важно е обаче и как ще бъде оценена и съдебната независимост от този главен прокурор, защото заедно с неговата смелост и гражданска отговорност това е успехът на неговата бъдеща дейност“, заяви Радев. Той посочи, че е далеч от мисълта, че надхвърля своите правомощия с разговорите за избора на нов главен прокурор. „Аз се водя единствено от принципа за разделение на властите, но и не пренебрегвам своето задължение на края на процеса да подпиша указ. За мен най-важното е обществото да има фокус върху тези процеси и да има повишено обществено внимание“, каза още президентът.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Новият главен прокурор трябва да има високо обществено доверие

Президентът Румен Радев: Новият главен прокурор трябва да има високо обществено доверие

12 Юни 2019 | 10:22 | Агенция "Фокус"
София. Новият главен прокурор трябва да има високо обществено доверие. Това каза президентът Румен Радев по време на кръгла маса на тема „Предстоящ избор на главен прокурор – критерии и обществени очаквания“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Проведох срещи през май с ръководители на органи от системата на съдебната власт и министъра на правосъдието. Всички тези срещи бяха ясен сигнал за голямата значимост на това предстоящо събитие и необходимостта то да стои във фокуса на общественото внимание“, заяви Радев и посочи, че функциите на главния прокурор са важен фактор за ефективна борба с престъпността и корупцията, и за утвърждаването на законността. „Затова е нормално и трябва да има високи обществени очаквания към тази процедура. Обществото трябва да получи гаранции за успешния ѝ ход, а това означава ясни критерии, прозрачност и добра аргументираност на мотивацията за номинациите на главен прокурорЮ, коментира Румен Радев. "Главният прокурор, който ще бъде избран, е натоварен с големи очаквания, предстоят му важни задачи, затова е важно още от старта той да има високо обществено доверие“, посочи държавният глава.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев ще участва в кръгла маса на тема „Предстоящ избор на главен прокурор – критерии  и обществени очаквания“

Президентът Румен Радев ще участва в кръгла маса на тема „Предстоящ избор на главен прокурор – критерии и обществени очаквания“

12 Юни 2019 | 07:06 | Агенция "Фокус"
София. От 10.00 часа на „Дондуков 2“ президентът Румен Радев ще открие кръгла маса на тема „Предстоящ избор на главен прокурор – критерии и обществени очаквания“. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. За участие са поканени представители на неправителствения сектор – организации, имащи отношение към съдебната система и съсловни професионални организации на юристи.
Кръглата маса е в продължение на поредицата от разговори, които президентът проведе с представители на съдебната и изпълнителната власт във връзка с критериите за избор и правомощията на следващия главен прокурор. Срещите целят да отговорят на обществените очаквания за прозрачна процедура за избор на следващ главен прокурор, която завършва с указ на държавния глава.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
ЕП гласува номинацията на Урсула фон дер Лайен за председател на ЕК. 16 юли 2019 г.
ЕП гласува номинацията на Урсула фон дер Лайен за председател на ЕК. 16 юли 2019...

ВИДЕО
Радиоверига и информационна агенция Фокус
Радиоверига и информационна агенция Фокус
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.